Специална система ще проучва потребностите от специалисти на пазара на труда в България, за да могат младите хора да се ориентират към търсени професии и да имат качествени работни места.

Това обяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, след като участва в среща заедно с колегите си от европейските държави в сряда в Мадрид, посветена на младежката заетост и въвеждането на мярката Младежка гаранция.

Младежката гаранция е част от мерките на ЕС за борба с безработицата сред младото поколение, за която общността ще отдели 6 млрд. евро през следващия програмен период.

Европейската комисия обаче предложи средствата да се отпуснат за следващите две години, а не за целия програмен период, както е заложено в европейския бюджет. В препоръките на ЕК, които ще бъдат обсъдени на срещата на върха на ЕС на 27 и 28 юни, е посочено, че правителствата на страните от ЕС трябва да представят през есента свои програми за решаване на проблема с младежката безработица.

С въвеждането на гаранцията, която има подкрепата на българското правителство, младите хора ще получават добра възможност за работа или стаж в определен период след завършване на образователна степен.

За изпълнението на гаранцията в България ще отговарят Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, в партньорство с Министерството на образованието и науката, и институциите, които имат принос към младежката заетост, съобщиха от Социалното ведомство.

„Чрез развитие на професионалното ориентиране още в училище младите хора да получат реална представа за професиите, за да преодолеят стереотипите и да избират търсени на пазара на труда професии,” уточни Хасан Адемов.

Той представи законодателните промени, чрез които България ще прилага Гаранцията - договора за стажуване и нови мерки за чиракуване и заетост на младежи, които могат да бъдат осъществени преди 2014 г.

В речта си в Мадрид Хасан Адемов е подчертал като важни регистрацията на младежите в бюрата по труда и обмена на данни за ранно отпадналите от системата на образованието.

Българският министър подчерта, че страната зачита достиженията на правото на ЕС в областта на свободното движение на хора. Той цитира данни на Евростат, според които едва 3,1% от европейците се възползват от правото си на свободно движение с цел заетост на територията на друга държава-членка.

„България възприе и предложи на ЕС подходът за сключване на двустранни споразумения за избягване на злоупотреби със социални вноски, нерегламентираната заетост и координацията в спазването на регламентите за социална сигурност,” изтъкна Адемов. Той даде като пример на добра практика сключените споразумения на страната с Франция, Германия и Холандия.