Министерство на околната среда и водите с нови ограничения срещу сушата – забранява се ресурсът от водоизточници за питейно-битови нужди с обем под 50% да се използва за промишлени нужди.

Ограничението засяга язовирите „Дяково“ в Кюстендил, „Асеновец“ в Сливен и „Ястребино“ в Търговище. За тях се спира водовземането за цели, различни от питейно-битовите. От МОСВ допълват, че са уведомили местните ВиК дружества, за да предприемат съответните мерки.

Местните предприятия трябва да си осигурят алтернативно водоснабдяване от други водоизточници с цел акумулиране на води в язовира и осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване.

Язовир „Дяково“ към момента е с 36,98% запълване, язовир „Асеновец“ с 34,47%, а язовир „Ястребино“ е с 31,16%.