Няма унищожени артефакти във фондохранилището на музея в Плиска. Toва става ясно след извършения оглед и първоначално почистване на сградите на музея, станали обект на наводнение във вторник.

В пострадалото фондохранилище се съхранява археологически материал, като приблизителният брой на фондовите единици е 5000. Това са част от откритите находки по време на проучванията на старата столица и на този етап категорично не е констатирано унищожаване на движими културни ценности.

Съгласно нормативната уредба в областта на културното наследство на България е назначена вътрешна проверка – инвентаризация, която да установи актуалното състояние на артефактите. Вреди по специализираната документация не се очакват поради нейното дублиране на електронен носител.

При наличие на щети или евентуални загуби на културни ценности след приключване на инвентаризацията ще се спази законовата процедура по информиране на Министерството на културата по съгласуване на последващи действия.

Състоянието на оборудването, осигуряващо необходимите условия за съхранение, ще се определи след почистване и извършване на техническа експертиза. В най-кратки срокове със собствени средства на институцията фондохранилището ще се приведе в необходимото състояние, гарантиращо опазването на артефактите при съответните параметри на микроклимат.