При смяна на водомерите да слагаме задължително такива с дистанционно отчитане, предвижда нова наредба на регионалното министерство.

За Цветанка Илиева разходите за вода предстои да се увеличат, защото я очаква смяна на четири водомера. Смята, че уредите с дистанционно отчитане ще я ощетят.

Според регионлното министерство смъсъл има – домакинствата няма да губят време да осигуряват достъп до водомерите си за отчет на няколко месеца, а само веднъж в годината, а разходите за подмяна нямало да се непоносими за потребителите.

ВиК дружествата пък казват, че няма как умните водомери да бъдат купени и монтирани за тяхна сметка.
Според омбудмана Мая Манолова водомерите с дистанционно отчитане пораждат съмнения и биха създали предпоставки за лобизъм.

Новите правила предвиждат още оператора да обявява деня на отчет не по-кратък от 3 дни от деня на отчитането чрез съобщение в сградата и чрез сайта си. Ако потребителят отстъства може да се определи и друга дата за посещение, но това ще се заплаща по цена на оператора. Възможно е, да се въведе и изискването поне един от отчетите на водата да бъде в почивен ден.

Потребителите, които не осигурят достъп до водомерите си поне веднъж годишно или нямат индивидуален водомер ще поемат разходите за общото потребление на вода в блока.