Горската сеч у нас вече ще бъде с електронни билети. Пълното заместване на хартиените превозни билети ще помогне за спирането на незаконното изсичане на горите.

Пакет от законодателни мерки за подобряване на контрола в горския сектор и ограничаване на незаконната сеч представи Министерството на земеделието и храните.

На кръгла маса ресорният министър Десислава Танева съобщи, че съгласно решението на НС от 4 март днес е издала заповед за забрана на износа на необработен дървен материал.

С постановление на Министерски съвет ще бъдат включени нови 103 хиляди хектара държавни гори в категорията "защитени гори", като това ще бъдат гори, разположени на силно наклонени терени, във водосбори, около водни течения, инфраструктурни съоръжения и населени места.

Зам.-министър Георги Костов представи целите на МЗХ и мерките за изпълнението им.

Първата цел засяга малките горски имоти и се отнася до ограничаване на изсичането в кратък период на малките частни горски парцели. Според министерството това засяга над 1.5 млн. собственици и над 2 млн. парцела. Ще се промени начина на планиране на имотите, вече няма да има възможност да те се ползват без горскостопански план.

Освен това, малки парцели ще се изкупуват от държавните горски предприятия.

Втората цел се отнася за горите върху земеделски земи, като ще се цели регулиране на поземлените отношения и многофункционалното ползване на земите в съответствие с приоритетите на националната и Общата селскостопанска програма.

На трето място идва повишаването на квалификацията на лесовъдите със средно или висше образование.

МЗХ си поставя за цел и въвеждането на допълнителни законови изисквания към операторите в горите и служителите по горите с цел ограничаване на незаконните практики. Предлагат се промени в реда за достъп на пътните превозни средства до горските територии и въвеждане на GPS устройства за проследяване на движението.

Друга цел е "неизбежност на наказанието за нарушителите", като за целта се предвиждат промени в Наказателния кодекс и в Закона за административните нарушения и наказания.

Филма на Канна Рачева по темата "Гор(с)ка реалност" можете да гледате тук: