Да се създава възможност за времето на обявената извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна лекарите, които работят в COVID структури, да получат правото да бъдат зачислени за специализация на мястото, където работят (в случаите, когато работят в база за обучение по съответната специалност), без да е необходимо провеждането на конкурс, предлагат от Министерството на здравеопазването.

С промените, които се предлагат, лекарите ще могат да се обучават за придобиване на специалност "Анестезиология и интензивно лечение", ако работят в клиники или отделения по анестезиология и интензивно лечение, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19, или за придобиване на специалност Инфекциозни болести, Вътрешни болести или Пневмология и фтизиатрия, ако работят в клиники или отделения, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19.

Срокът за започване на специализацията им ще бъде съкратен, тъй като се предвижда да отпадне изискването за провеждане на конкурс.

По този начин повече лекари ще бъдат привлечени и мотивирани да работят в COVID структурите чрез облекчаване на достъпа им до специализация. Целта е на тези лекари да бъде оказана подкрепа чрез осигуряване на условия за професионално развитие и чрез даването на възможност за финансиране на обучението им от държавата. Това ще допринесе и за задоволяване, в по-голяма степен, на потребностите на населението от специалисти.

Годишно за един специализант по клинична специалност на срочен трудов договор ще са необходими средно около 7300 лв. Промените няма да доведат до допълнително финансово натоварване върху базите за обучение, тъй като специализантите са техни служители, назначени вече на трудов договор.

В случаите, в които базите заявят желание мястото за специализант да бъде финансирано от държавата, Министерството на здравеопазването ще им предоставя средства в размер на 2,5 минимални работни заплати и дължимите от работодателя осигурителни вноски върху тях за всеки месец от практическото обучение по модули и раздели, които не се провеждат в базата за обучение и за всеки месец от предвиденото в учебната програма теоретично обучение.

В тези случаи специализантите също ще бъдат финансово подпомогнати, тъй като държавата ще финансира таксите за теоретичното обучение и тези за практическо обучение, което не  се провежда в съответната база за обучение.