23,8% от българското население или близо 1,66 млн. души живеят в бедност. Целта е до 2022 г. делът им да намалее на 22,5 на сто. Това е записано в Плана за действие за изпълнение на националната стратегия за намаляване на бедността, предаде БНР.

Документът е качен за обществено обсъждане на сайта на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

В проекта на документа се подчертава, че поставената национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. не е изпълнена. Напротив, за периода 2008-2020 г. става ясно, че броят на лицата, живеещи в бедност, се е увеличил с около 28 000 души. Основният фактор за увеличението е липсата на икономическа активност и участие на пазара на труда.

Ключов приоритет в националния план е и интеграцията на пазара на труда на неактивни и безработни, в това число продължително безработните. 

Планират се мерки за насърчаване на заетостта на родителите, като съвместяване на професионалния и семейния живот чрез гъвкави режими на работа, разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие, осигуряване на достъп до здравни грижи, финансова и материална подкрепа на семействата с деца и подобряване на жилищните условия.