Във връзка с прогнозата за очаквани интензивни валежи от 20 май по разпореждане на министъра на околната среда и водите Емил Димитров басейновите дирекции изпратиха предупреждение до областните управители и кметовете на населени места. 

В писмата се предупреждава за предприемане на спешни действия по осигуряване на проводимостта на речните легла и за защита и уведомяване на населението за възможни неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите.

Кметовете и областните управители е необходимо да предприемат необходимите действия за осигуряване на безпрепятствено провеждане на високи води и недопускане на наводнения на прилежащи имоти в границите и извън границите на урбанизираните територии, както и на елементи от техническата инфраструктура.