Примерни задачи за държавните зрелостни изпити през 2022 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

От образователното ведомство уточняват, че всяка от задачите е илюстрация на конкретни умения, които се проверяват. Посочен е и максималният брой точки при вярно решение. „Задачите са само примерни, не изчерпват възможните типове въпроси и не е задължително само такива да бъдат включени в тестовете“, допълват експертите от МОН. 

Наред със задачите по всеки учебен предмет от общообразователната и профилираната подготовка, по който може да се полага матура, на сайта на МОН може да се види и съответната учебно-изпитна програма. В нея са посочени очакваните резултати от обучението, които ще се оценяват, както и типовете задачи. 

В края на тази учебна година ще завърши първият випуск, чиито усвоени знания и придобити умения ще бъдат оценявани по новите учебни програми, въведени след приемането на Закона за предучилищното и училищното образование през 2016 г.

Както и досега, за да получат диплома за средно образование, всички зрелостници трябва да положат успешно два задължителни изпита. Първият е по български език и литература, а вторият – по един от изучаваните профилиращи предмети или за придобиване на професионална квалификация.

По свое желание всеки зрелостник може да се яви и на два допълнителни изпита върху изучаваното учебно съдържание за придобиване на профилирана или на  общообразователна подготовка в зависимост от обучението си.