Парламентът прие окончателно внесените от ГЕРБ промени в Административно-процесуалния кодекс (АПК), свързани с електронното правосъдие и мълчаливото съгласие, предаде „Фокус”.

Според текстовете в определени случаи непроизнасянето в срок ще се смята за мълчаливо съгласие за издаване на акт със съдържанието, поискано от заявителя. С индивидуалния административен акт, изразен чрез мълчаливо съгласие, не може да се създават задължения и да се засягат права и законни интереси за граждани и организации, различни от заявителя.

Съгласно промените исканията, сигналите и предложенията, жалбите, молбите, исковете и приложенията могат да се подават до административните органи на съдебната власт и организациите, осъществяващи обществени услуги по електронен път по реда на Закона за електронното управление, както и по факс или по друг начин, оповестен от съответния орган на интернет страницата му.

Съгласно закона, административните органи, органите на съдебната власт, организациите и адвокатите участници в производствата са задължени да посочват електронен адрес за призоваване и получаването на документи и съобщения.