Държавата дискриминира осиновителите на деца над 5-годишна възраст, реши Комисията за защита от дискриминация.

Това е пореден епизод от борбата на осиновителите за справедлив отпуск и обезщетение.

Първият сблъсък приключи с успех и промяна в закона - от 1 юли тази година всички осиновители на деца до 5 годишна възраст имат право на 1 година отпуск и обезщетение от НОИ, ако се осигуряват. Преди промяната, такова право имаха само осиновителите на деца от 2 до 5 годишна възраст. През 2017 г. те са били 103, а през тази - 75.

Снимка: bTV

След тази спечелена битка е ред на нова - осиновителите на по-големи деца също да имат право на отпуск и обезщетение. Поведе я осиновителка, която няма право на отпуск и обезщетение от НОИ само защото е осиновила по-голямо дете.

Жената предпочита да не показва лицето си. Осиновила е дете над 5-годишна възраст и според закона няма право на целеви отпуск и обезщетение. Детето попада в нов дом и още на следващия ден новата му майка го вземе с нея на работа.

„За детето това беше доста голям шок и промяната, която настъпи за него – нов град , нови хора, непознато семейство”, разказа тя.

Право на отпуск и обезщетение имат само осиновителите на деца до 5 години.

Аргументът на социалното министерство – след тази възраст децата влизат в училище и в такъв случай на родителите не се полага отпуск и обезщетение.

„Поведението на държавата ни е абсолютно неадекватно и по този начин държавата ощетява и създава допълнителна травма на деца, които не са били осиновени в по-ранна възраст”, категорична е жената. 

„Грешката на законодателя е, че се опитва да приравни рождените родители и осиновителите, те не са в едно и също положение, няма как с едни и същи разпоредби да се третират корено различни случаи”, посочи адвокат Милена Стоянова от Българска асоциация осиновени и осиновители. 

Комисията за защита от дискриминация реши, че е налице непряка дискриминация по признак „възраст”, и препоръча осиновителите на деца под и над 5-годишна възраст да имат равни възможности.

„Държавата трябва да предприеме позитивни мерки и да насърчи тези осиновители, които искат да осиновят деца на по-голяма възраст”, отбеляза председателят на КЗД Ана Джумалиева. 

Социалното министерство обжалва решението пред Административния съд.

По този казус съдът предстои да се произнесе. А иначе, след последните промени от юли, които засягат осиновителите на деца до 5-годишна възраст, възникнаха въпроси кой попада в т.нар. "заварени случаи" и каква е процедурата да се възползват осиновителите от новия отпуск и обезщетение.  

Вижте официалния коментар на НОИ по темата на следващата страница:

Така наречените заварени случаи са уредени в § 7 и в § 9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КТ.

В § 7, ал. 1 от ПЗР на ЗИДКТ е регламентирано, че работничките и служителките или лицата, на които отпускът поради осиновяване на дете по отменените ал. 6 и 11 на чл. 163 и по ал. 10 в редакцията й до влизането в сила на този закон или по чл. 164 не е изтекъл до 1 юли 2018 г. включително, от тази дата имат право на отпуск по чл. 164б, ал. 1, 2 и 3 за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето.

Пример. Дете, родено на 1 август 2017 г. е предадено за осиновяване на                     1 декември 2017 г. Към 1 юли 2018 г. осиновителката е заварена в ползване на отпуск при осиновяване на дете по отменения чл. 163, ал. 6 от КТ, като е използвала 212 календарни дни, т.е. след тази дата има право да поиска ползването на отпуск за остатъка от дните до 365 дни, или на още 153 дни.

В § 7, ал. 2 от ПЗР на ЗИДКТ е регламентирано, че работничките и служителките или лицата, на които отпускът поради осиновяване на дете по отменените ал. 6 и 11 на чл. 163 и по ал. 10 в редакцията й до влизането в сила на този закон или по чл. 164 е изтекъл до 1 юли 2018 г. включително, от тази дата имат право на отпуск по чл. 164б, ал. 1, 2 и 3 в размер на разликата между 365 дни и сбора от ползваните или полагащите се отпуски поради бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето.

Пример. Дете, родено на 1 юни 2014 г. е предадено за осиновяване на 1 април 2016 г. Разрешен й е и е ползвала отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ за периода от 1 април 2016 г. до 1 юни 2016 г. вкл. за 62 календарни дни.  Осиновителката има право към 1 юли 2018 г. да поиска ползването на отпуск за остатъка от дните до 365 дни, или на още 303 дни.

Отпускът за случаите по § 7, ал. 1 и ал. 2 се разрешава въз основа на писмено заявление от лицето до предприятието и от деня на разрешаване на отпуска по чл. 164б, ал. 1, 2 и 3 отпускът по чл. 163 или по чл. 164 се прекратява (§7, ал. 5 от ПЗР на ЗИДКТ).

Съгласно § 9, ал. 1 от ПЗР на ЗИДКТ, осигурените за общо заболяване и майчинство лица, които са осиновили дете и на които до 1 юли 2018 г. включително срокът за изплащане на обезщетение по чл. 50, ал. 5 или 7 или по чл. 53 от КСО в редакцията им до влизането в сила на ЗИДКТ не е изтекъл, от тази дата имат право на обезщетение по чл. 53в, ал. 1 или 3 от КСО за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето.

Съгласно § 9, ал. 2 от ПЗР на ЗИДКТ, осигурените за общо заболяване и майчинство лица, които са осиновили дете и на които до 1 юли 2018 г. включително срокът за изплащане на обезщетение по чл. 50, ал. 5 или 7, или по чл. 53 от КСО в редакцията им до влизането в сила на този закон е изтекъл, от тази дата имат право на обезщетение по чл. 53в, ал. 1 или 3 от КСО за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето.

За да могат осиновителите да се възползват от правата си е необходимо да се обърнат към работодателите си за разрешаване на новите отпуски и за прекратяване на старите. За преценка правото на парично обезщетение осигурителите следва да представят в НОИ удостоверение, приложение № 10 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване въз основа на попълнено от лицето съответното заявление- декларация към наредбата в зависимост от конкретния случай.