КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси за ректора на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д-р Борислав Юруков.

Комисията е започнала производство по сигнал, че в качеството си на ректор той е издавал заповеди, с които е определял допълнителни трудови възнаграждания на преподавателите и административния персонал на университета, сред които е и самият той.

Общата сума на бонусите, които проф. д-р Юруков е определил за самия себе си в периода декември 2017 г. - декември 2020 г. е 142 300 лева.

Ректорът е бил поканен на изслушване в КОНПИ, по време на което е отрекъл да е взимал еднолично решения за допълнителни трудови възнаграждения.

Според ЗПКОНПИ, обаче, лице, заемащо висша публична длъжност, няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, нито да изпълнява контролни функции в частен интерес.

Проф. д-р Юруков е издал 21 заповеди, с които е определил изплащането на допълнителни трудови възнаграждения на преподавателите и административния персонал на университета в размери, също утвърдени от него в качеството му на ректор на ЮЗУ.

КПКОНПИ е наложила глоба от 10 000 лв. и е отнела в полза на държавата цялата сума от 142 300 лв., представляваща получената материална облага.