Фирми на крупния бизнесмен Иво Прокопиев са изтеглили десетки милиони от пенсионно осигурителните фондове "Доверие" и "Алианц България". Това съобщи агенция БГНЕС, позовавайки се на писмен отговор на Комисията за финансов надзор (КФН).

Според новинарската агенция компании на Прокопиев са ползвали фондовете като взаимоспомагателни каси и са усвоили от тях 100 милиона лева под формата на емисии облигации, включително и с репо сделки. Агенцията цитира и заповеди на КФН фондовете незабавно да пристъпят към разпродажба на акции в няколко от компаниите, зад които стои Иво Прокопоев.

На Доверие е съставен дори и акт за неизпълнение на заповедта на финансовия надзор.

Комисията обаче не се ангажира в отговора си пред БГНЕС настъпила ли е вреда за фондовете и техните вложители от тези действия на Прокопиев, както и с каква цел е разпоредила частните фондове да разпродават акции или облигации от негови компании.

В писмото на КФН се казва, че със заповед № 217 - ПОД от 28 -03- 2013 година, издадена от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", на ПОК "Доверие" АД е наложена принудителна административна мярка под формата на следното задължително предписание: "ПОК "Доверие" АД да не сключва, в срок от 6 месеца от получаване на настоящата Заповед, от името и за сметка на управляваните от компанията УПФ "Доверие", ППФ "доверие" и ДПФ "Доверие", нови договори за обратно репо с акции на "Калоин" АД, както и да не продължава срока на действие на сключените договори".

Със заповед № 279 – ПОД от 15.04.2013г., издадена от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", на ПОД "Алианц България" АД е наложена принудителна административна мярка под формата на следното задължително предписание:

"ПОД "Алианц България" АД да не сключва, от името и за сметка на управляваните от дружеството ЗУПФ "Алианц България", ЗППФ "Алианц България" и ДПФ "Алианц България" , нови договри за обратни репо сделки с акции на "Каолин" АД, както и да не продължава срока на действие на сключените договри през периода от датата на получаване на заповедта до 31.10.2013г."

Със Заповед № 331 – ПОД от 30.04.2013г., издадена от заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", на ПОК "Доверие" АД е наложена принудителна административна мярка под формата на следното задължително предписание:

ПОК "Доверие" АД в тримесечен срок от получаване на настоящата заповед да продаде притежаваните от УПФ "Доверие", ППФ "Доверие" и ДПФ "Доверие" обезпечени корпоративни облигации с ISIN код на емисията BG2100021091, с първоначален емитент "Алфа Енерджи Холдинг" ЕАД, заместено в дълг от "Алфа Енерджи" ЕАД, като положи изискуемата от закона грижа на добър търговец и защити в максимална степен интересите на осигурените лица".

Право на отговор


„Алфа финанс холдинг“ АД е холдингова компания, която оперира активно директно и чрез своите дъщерни дружества на българския капиталов пазар, като купува и продава пакети акции и дългови инструменти на различни български и чуждестранни компании. Холдингът работи на ежедневна база с всички по-големи участници на финансовия пазар в България. Никога, обаче, експозицията ни към институционални инвеститори не е доближавала 100 млн. лв., а е била многократно по-малка. Това се казва в позицията на компанията, която поиска право на отговор.

Ето и останалата част от изявлението:

“Алфа финанс холдинг” АД като финансов инвеститор често е било страна по договори за краткосрочни финансирания чрез репо сделки с публично търгуеми инструменти. Естествените партньори в такъв тип сделки, както и при емитирането на дългови цени книжа, са всички институционални инвеститори – пенсионноосигурителни компании, банки, различни по характер фондове. Дружеството е спазвало стриктно законодателството и ангажиментите си по репо договорите и няма такива, по които да е изпаднало в невъзможност да изпълни свое задължение. Изпълнили сме стриктно и всички административни мерки на КФН, дори и тези, които смятаме за незаконосъобразни.

В началото на годината ние оспорихме безпрецедентните констатации на Комисия за финансов надзор за влошеното финансово състояние на “Каолин” АД като очевидно неверни и манипулативни. За нас и до ден днешен буди недоумение защо регулаторът, който съблюдава за защита интересите на цялата инвестиционна общност, е препоръчал продажба на инвестицията в “Каолин” АД само на конкретни инвеститори в компанията, а не на всичките и акционери.

Последвалата успешна продажба на мажоритарния пакет акции от капитала на „Каолин“ АД на „Кварцверке“ ГмбХ в края на месец май 2013 г. показва правотата ни и несъстоятелността на аргументите за влошеното състояние на „Каолин“ АД. Сделката е една от най-успешните в историята на българския капиталов пазар, като само за последната година цената на акциите на дружеството нарастна близо 2 пъти.

Според нас начинът, по който финансовият регулатор осъществява дейността си спрямо “Алфа финанс холдинг” АД и неговите партньори, е тенденциозен, незаконен и не работи за интересите на инвестиционната общост.

Не случайно всички от споменатите административни мерки са оспорени по съдебен път. Независимо от тяхната незоконосъобразност, всички те са изпълнени без изключение и в момента споменатите пенсионни фондове “Доверие” и “Алианц” нямат експозиция към никой от споменатите в статията финансови инструменти. Странно защо това не е споменато в писмото на КФН.

Не може да се говори за никакво източване, при положение, че за последната година в резултат на сделките с цитираните от КФН сделки с ценни книжа е генериран доход в размер на приблизително 1,9 млн. лева за двата фонда, съответно за осигурените в тях.

Комисията за финансов надзор през последната една година извършва целенасочена, незаконна кампания срещу дейността на Алфа финанс холдинг и единия от неговите
акционери г-н Иво Прокопиев, като форма на репресия срещу независимата редакционна политика на изданията на “Икономедиа” – “Капитал” и “Дневник”, където г-н Прокопиев е един от издателите.

По-специално става дума за реакции след публикации за замесването на името на председателя на КФН г-н Стоян Мавродиев във връзка с подписи под документи, свързани с
пране на пари в хода на т.нар. дело “Брендо”. Не е случаен фактът, че поредната кампания срещу групата с участието на КФН и т.нар. писмо се появиха само два дни след публикация по темата във в. “Капитал”. Първата вълна проверки и наказателни мерки дойде също след публикации за делото “Брендо”.

Съветът на директорите на “Алфа финанс холдинг” АД своевременно е сезирал Главния прокурор да направи проверка за злоупотреба с права, незаконно разпространяване на информация и пазарна манипулация от страна на КФН. Ще използваме и всички други допустими законови средства за да защитим бизнеса и доброто име на групата.

В заключение, отново искаме да възразим срещу факта, че не бяхме потърсени предварително за мнение и ни бе отнета възможността да опровергаем изнесената невярна
информация. Разчитаме, че горното право на отговор ще бъде своевременно публикувано на равностойна позиция във вашата медия.