Комисията за енергийно и водно регулиране съобщи, че започва работа по промени в нормативната уредба заради високите цени на тока.

Предстои да бъдат обсъдени възможни изменения в Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, в Правилата за търговия с електрическа енергия и в Методиката за определяне на цената на електрическата енергия за балансиране, се уточнява в текста.

От Комисията напомнят, че организираният борсов пазар на електроенергия на едро е свободен пазар, където цените не подлежат на регулиране, а се формират въз основа на търсенето и предлагането.

Във връзка с цените на борсовия пазар на електроенергия на 11 август т.г. КЕВР се самосезира и започна предварително проучване по реда на Регламент REMIT и на Закона за енергетиката, обхващащо периода 15 юли-15 август 2021 г., се посочва в информацията.

"След проучването Комисията взе решение за образуване на производство по реда на Глава 7а от Закона за енергетиката срещу пазарни участници. Към момента КЕВР събира информация и доказателства относно съмнения, че ценовите равнища на електроенергийната борса са в резултат на забранено пазарно поведение", заявяват от регулатора.

За посочения период: 15 юли-15 август 2021 г., в Комисията са постъпили два сигнала за пазарни злоупотреби - един от група пазарни участници, и друг - чрез Агенцията за сътрудничество на европейските регулатори, която по силата на Регламент /ЕС/ 1227/2011 осъществява мониторинг върху българския пазар на електроенергия. 

Регулаторът е предоставил наличните документи на ДАНС и МВР и оказва цялостно съдействие чрез предоставяне на експертиза.

Използвани са материали на БТА