Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди на закрито заседание цена за месец август 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщават от регулатора. Окончателното ценово решение на Комисията е прието в съответствие с променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт".

С решението утвърдената цена на природния газ от 1 август 2020 г. е в размер на 18,67 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. В сравнение с цената за предходния м.юли 2020 г. в размер на 19.10 лв./MWh, намалението е с 0,43  лв./MWh, или 2,25 %.

Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества, отбелязват от регулатора. При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ са отчетени общото количество природен газ за месец август 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.