Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изиска от ръководството на „Топлофикация София“ да предостави изчерпателна информация за качеството на топлофикационните услуги за април, съобщиха от регулатора. Причината е общественият интерес във връзка с фактурите на потребителите за април тази година.

Съгласно действащата нормативна уредба КЕВР е компетентният орган, контролиращ качеството на предоставяните от дружествата топлофикационни услуги.

Енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, определени с приетите от КЕВР Показатели на качество на топлоснабдяването.

Същевременно правомощията на КЕВР включват контрол върху стриктното прилагане от топлопреносните предприятия на утвърдената от Комисията цена на топлинната енергия за съответния период. 

Формирането на месечните фактури на потребителите на топлинна енергия е извън регулаторните правомощия на КЕВР. То се извършва по Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, която е част от Наредбата за топлоснабдяването.

Вчера омбудсманът поиска извънредна проверка, като посочи, че през април "Топлофикация" е произвела и продала най-малко топлинна енергия от началото на годината и очакванията на абонатите са били за по-ниски сметки.

От дружеството казаха, че са работили според нормативните изисквания и ще съдействат.