Комисията за енергийно и водно регулиране регулира цените и качеството на ВиК услугите като национална институция, независима от изпълнителната власт. Така от регулатора отговориха на министъра на околната среда и водите Асен Личев.

 Вчера той разкритикува КЕВР за ценообразуването на при водата за крайния потребител. Екоминистърът заяви, че колкото повече загуби по ВиК мрежата има дадено дружество, толкова по-висока цена може да поиска. 

„Това е една формула, която стимулира ВиК-тата да имат по-големи загуби, защото делът на по-малко число и цената им става по-голяма. Пълен икономически парадокс! Затова казвам най-откровено: най-вредното за водния сектор и за услугата водоснабдяване и канализация е съществуването на КЕВР“, заяви Личев. 

Днес регулаторът посочи, че КЕВР е равно отдалечена както от доставчиците, така и от потребителите. 

„С регулирането на цените на ВиК услугите Комисията се стреми да защитава интересите на потребителите и да предотвратява злоупотреба с господстващо положение, като същевременно спазва изискванията за икономическа обоснованост на цените на услугите и възстановяване на разходите за тяхното предоставяне“, пишат от КЕВР. 

КЕВР посочват, че работят спрямо действащата Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите, приета от Министерски съвет през 2016 г., която е разработена от Световната банка по възлагане на МРРБ. 

„В нея са отразени най-добрите международни практики в тази област. Във финалния проект на наредбата са отчетени постъпилите становища от всички заинтересовани страни и министерства. МОСВ е съгласувало проекта без забележки и до момента в Комисията не са постъпвали предложения за изменение на наредбата от страна на това министерство“, допълват от КЕВР. 

Регулаторът коментират и повдигнатите въпроси, свързани с начисляването на ДДС от страна на ВиК дружествата в таксите за водовземане: 

„Следва да се има предвид, че всички утвърждавани от КЕВР цени, включително и цените на ВиК услугите, са без включен ДДС. Към момента държавата не е определила различен размер на този данък за ВиК услугите. ВиК операторите, както и всички други доставчици на стоки и услуги, следва да начисляват ДДС в крайните цени за потребителите и да внасят този данък в държавния бюджет. В този процес КЕВР няма никакво участие", заявиха още от КЕВР.