Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов изиска от „Топлофикация София“ да предостави подробна информация за възникналия проблем със спряното топлоподаване в няколко столични района.

От КЕВР настояват:

- в срок до два дни топлофикационното дружество да информира за характера на аварията и дали спирането на топлоподаването попада в обсега на авариите, за които дружеството ще дължи дължи неустойка.
- да получат информация и за периода на спряно топлоподаване – дата, продължителност, както и за броя на засегнатите клиенти.
- за информация по какъв начин са били уведомени клиентите на „Топлофикация София“ и дали това е станало съгласно изискванията на Общите условия, с приложени доказателства за оповестяването.
- за отговор на въпроса какви са предприетите мерки от страна на столичното топлофикационно дружеството за отстраняване на аварията.

От КЕВР съобщават още, че след като получат исканата информация от „Топлофикация София“, в съответствие със законовите си правомощия, ще преценият необходимостта от предприемане на последващи действия, които да гарантират качеството на предоставяните услуги на клиентите на столичното топлофикационно дружество.