Глобите на КАТ може да се плащат и онлайн – в сайта на службата. Шофьорите могат да проверят дали имат излезли наказателни постановления и фишове на сайта Uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index.  Проверката се извършва по ЕГН и номера на шофьорската книжка на глобения водач.

Ако глоба наистина има, тя може да бъде платена по няколко начина:

– през електронния портал на МВР;
– в офис на банка;
– с пощенски запис;
– през кеш терминал;
– в офисите на системите за бързи плащания и
– чрез интернет банкиране.

Задълженият шофьор трябва да отбележи, че ако има повече от една глоба за плащане, не може да я плати с един платежен документ – за всяка трябва отделен.

Заедно с това всяко задължение трябва да плати наведнъж в пълния му размер (за електронен фиш (серия К) – с посочената отстъпка).

В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:

При плащане на наказателно постановление (НП) нарушителят трябва да попълни:

1. Номер на НП и дата на съставянето му – при номерата на НП, издадени след 2014 г. е особено важно да не се пропускат тиретата в номера на документа, например – 00-0000-000000;

2. Точен размер на наложената глоба;

3. Име, презиме, фамилия на задълженото лице (което може да е различно от вносителя (наредителя) на глобата – ако се плаща задължение на друго лице).

4. ЕГН на задълженото лице.

5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена в НП.

При плащане на задължения по фиш/електронен фиш се попълва:

1. Серия и номер на фиша, дата на издаване;

2. Точен размер на глобата;

3. Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата);

4. ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ на задълженото лице;

5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена във фиша/електронния фиш.

От КАТ обръщат внимание на грешките, които може да се допуснат.

1. С един платежен документ да се плащат повече от едно задължения, например по фиш/електронен фиш и/или задължения за наложени наказания за извършени нарушения на други закони. Различните нарушения на законите изискват заплащане на дължимите глоби по различни банкови сметки. Недопустимо е нареждането (прехвърлянето) на платени дължими суми от една бюджетна сметка към друга.

2. Вместо нoмера на НП се попълва бланкетният номер на документа.

3. Вместо НП в платежния документ като основание за плащане се посочва актът за установяване на административно нарушение (АУАН). АУАН е документът, с който е установено извършеното нарушение, като се посочва коя точно законова разпоредба е нарушена. С АУАН не се налага наказание за извършеното нарушение.

Ето и сметките, по които трябва да става плащането: 

За глоби по наказателни постановления, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Закона за движението по пътищата, сметката е:

На името на: Главна дирекция „Национална полиция“

BUIB BGSF СИБАНК АД

BG 41 BUIB 9888 3122 9441 01

До края на 2017 г. глобите по фиш може да се плащат по бюджетна сметка:

BG 59 BUIB 9888 3322 9441 00;

До края на 2017 г. глобите по НП може да се плащат по бюджетна сметка:

BG 32 BUIB 9888 3322 9441 01;

За глоби по електронни фишове, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Закона за движението по пътищата, сметката е:

На името на: МВР

BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01

Сметката за глоби по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Кодекса за застраховането, е:

На името на: Гаранционен фонд

BUIB BGSF СИБАНК АД

BG 56 BUIB 9888 1092 0526 00