До 30 април ще бъде изготвен Координационен механизъм за взаимодействие между институциите на национално и местно ниво за работа по случаи на непридружени деца бежанци, пребиваващи у нас, сред които – и търсещите или получили международна закрила, съобщиха от Държавната агенция за закрила на детето.

Целта на документа е да бъдат синхронизирани действията между институциите за спазване на правата на децата

Той ще бъде подготвен от работна група с участието на министерствата на труда и социалната политика, на външните и вътрешните работи, на здравеопазването, на образованието и науката, Държавната агенция за бежанците, Агенцията за социално подпомагане, Върховния комисариат за бежанците на ООН, БЧК, УНИЦЕФ и други.

Експертите са обсъдили и законовото представителство на непридружените деца чужденци и улесняването на достъпа им до образование, липсата на специализирани услуги и необходимостта от създаване на информационна база данни, за да се планират мерки за закрилата им в България.