Увеличава се участието на възобновяемите енергийни източници както в преносната, така и в разпределителната мрежа на страната. Това показват последните оперативни данни на Електроенергийния системен оператор, цитирани от БТА.

В периода от 1 януари до 29 октомври 2017 г., в сравнение със същия период на миналата година, се отчита ръст на дела на ВЕИ в преносна мрежа с 13.87 на сто. Цифрите сочат, че през този период на миналата година то е било 960 465 мегаватчаса, докато тази година се е увеличило на 1 093 642 MWh. В тях влиза произведеното от най-големите „зелени” централи.

Най-голямо повишение при участието на ВЕИ в преносна мрежа - с 62.56 на сто, се отчита в дела електроенергията, произвеждана от централите на биомаса. С 11.73 на сто се е увеличило и участието тока от вятърните електроцентрали. Електроенергията от фотоволтаичните централи се увеличава с 4,99 на сто, показват още данните на ЕСО.

В разпределителната мрежа увеличението на дела на ВЕИ края на октомври тази година, в сравнение с първите десет месеца на 2016 г., е с 3.94 на сто повече. Тук се отчита произведеното от по-малките местни централи.

Най-голямо е повишението при вятърните централи, следвани от тези на биомаса. Минимален е ръстът при соларните паркове, а малките ВЕЦ остават с отрицателен дял от минус 29,23 на сто.