През 2015 г. България заема 55 място от 61 икономики, докато през изминалата 2014 г. се е класирала на 56. Това сочат данните в Годишника на световната конкурентоспособност 2015 на Института за развитие на управлението, Швейцария (Institute for Management Development ‐IMD).

Профилът на българската конкурентоспособност показва, че основните показатели не са претърпели съществени промени не само в сравнение с 2015, но и с нивата от 2010 г.

България остава сред най-неконкурентоспособните държави, като с по-ниски показатели в Европа са само Хърватия и Украйна.

Страната остава далеч от най-доброто си постижение - 38 място през 2009 г., което е признак, че българските правителствени и бизнес лидери все още не съумяват да дефинират и осъществят последователни политики, съобразени с националните интереси, нужди и конкурентни предимства на регионите, които да се основават на дългосрочна стратегия за развитие на конкурентоспособността, коментират от Центъра.

Основните предимства на българската икономика остават свързани с ниските цени, което прави страната уязвима на промени в международната конюнктура. Банковата криза от 2014 г. и високите държавни разходи оказват негативно влияние и отслабват конкретната позиция на страната, коментират от Центъра.

В същото време нивото на безработица остава високо, въпреки лекото понижение. Дългосрочните фактори за конкурентоспособност – опазване на околната среда, образование, цялостна инфраструктура и здравеопазване, както и индикаторите за ефективност на бизнес процесите – ниво на производителност и качество на управленските практики, са сред най-ниско оценените и продължават да стоят като сериозно предизвикателство.

Българската конкурентоспособност се намира в стагнация и на практика през първите 8 години от членството си в ЕС държавата не е съумяла да скъси дистанцията с останалите страни от Източна Европа, посочват от Центъра.

Като основни предизвикателства пред страната през 2015 г. продължават да стоят оптимизирането на работата на публичната администрация, справянето с енергийната бедност, както и борбата с корупцията. Сред факторите, които подобряват общата конкурентоспособност на България, са ръстът на разходите на бизнеса за наука и иновации.