Министерството на финансите пласира успешно емисия едногодишни сконтови ДЦК с номинал 300 млн. лв. и с падеж 10.09.2015 година, съобщиха от ведомството.

Разпределението на инвеститорите на аукциона е идентично с това от миналата година, като банките придобиват 70% от книжата, пенсионните фондове 16.89%, застрахователни дружества 7.56% и договорните фондове 5.55%.

Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на одобрените поръчки на проведения на 08.09.2014 г. аукцион е 0.78%, а спредът спрямо бенчмарковите федерални германски облигации е 0.86%.

Издадените книжа са краткосрочни и по тях не се изплаща лихвен купон. Доходността за инвеститорите се формира на база отстъпката от номиналната стойност при придобиването им.

Средната цена, по която участниците закупиха книжата е 99.22 за 100 лева номинал. Предложеният и одобрен обем на емисията е 300 млн. лева, като обемът на постъпилите поръчки възлезе на близо 694 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие в размер на 231.

Постъпленията от емисията са предназначени за рефинансиране на изплатената на 4 септември 2014 г. емисия едногодишни ДЦК в същия обем.

Регистрираната на аукциона доходност е по-ниска от пазарната доходност на книжа в национална валута с остатъчен матуритет от една година на Унгария (1.32%), Гърция (1.44%), Полша (1.97%), Румъния (2.10%), Хърватия (2.15%), Сърбия (8%) и Турция (8.47%).