Комисията за защита на потребителите (КЗП) завежда дело срещу трите мобилни оператора, след като установи наличието на една и съща неравноправна клауза в общите условия на срочните им договори, обявиха от контролния орган.

Телекомите не са се съобразили с оправените им препоръки да намалят неустойките, които налагат на клиентите си при прекратяването на договорите. След постъпили жалби КЗП е установила, че компаниите събират всички месечни такси до изтичане срока на договора, в случай на прекратяването му по желание на потребителя, независимо по каква причина.

Така, например, когато потребителят пожелае да прекрати договора, дори поради лошо качество на услугите, неправилно или неточно изпълнение на договора от страна на доставчика, промяна на адреса за ползване на услугата и невъзможност от страна на телекома да я достави на новия адрес или при други подобни обективни обстоятелства, потребителят бива задължаван на базата на въпросната неравноправна клауза да заплати на оператора необосновано висока неустойка.

Така определена тя излиза извън предвидените по закон присъщи функции на неустойката – обезпечителна, обезщетителна и санкционна, които трябва да са налице едновременно, обясняват от комисията. Тази клауза в общите условия попада под ударите на чл. 146, ал. 2 от Закона за защита на потребителите.

"В този смисъл клаузите, предвиждащи, че в случай на прекратяване на срочен договор по инициатива на потребителя и независимо от основанието за това, то той дължи неустойка в размер на всички месечни абонаментни такси, дължими до изтичане срока на договора, са неравноправни, тъй като принудително обвързват потребителя и водят до явно неравновесие между правата и задълженията на двете страни по договора", посочват от КЗП.

От контролния орган са изпратили писма и до трите мобилни оператора да коригират общите си условия, но те не са се съобразили. Ако съдът се произнесе в полза на комисията, въпросните текстове ще бъдат обявени за нищожни.