Европейската комисия поиска от България и още 10 страни да приложат изцяло Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Властите имат два месеца да реагират, в противен случай страните са заплашена от съд.

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище, което представлява вторият етап от процедурата на ЕС за нарушение. Ако те не изпълнят задължението си в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви срещу тях иск пред Съда на Европейския съюз.

Тази директива е централен елемент от новата регулаторна рамка на ЕС за осигуряване на солиден и стабилен банков сектор, въведена в резултат на финансовата криза. Директивата определя правилата и процедурите, които държавите членки трябва да приемат, за да се намалят и управляват затрудненията или неплатежоспособността на банки или инвестиционни дружества.

Тя предоставя необходимите инструменти и правомощия, за да се гарантира, че банките, застрашени от несъстоятелност, могат да бъдат преструктурирани, за да не се допуска данъкоплатците да заплащат за спасяването на неплатежоспособни банки и за да бъде запазена финансовата стабилност.

България, Чехия, Франция, Италия, Литва, Люксембург, Холандия, Малта, Полша, Румъния и Швеция обаче не са приложили европейското законодателство в националното си.

Междувременно Еврокомисията прекрати процедурата срещу България за нарушение в областта на авторското право. Прекратени са сходни производства срещу Австрия, Литва и Латвия. Четирите държави са изпратили уведомления за пълното прилагане на директивата за т. нар. осиротели произведения.