Комисията за защита на конкуренцията наложи на „Софийска вода” имуществена санкция в размер на 4 800 600 лева заради злоупотреба с господстващо положение, съобщиха от ведомството.

Според КЗК, водното дружество неправомерно налага лихва за забава на прогнозни задължения, натрупани от потребителя в месеците между отчитанията.

Комисията цитира общите условия на „Софийска вода”, според които действително изразходваното количество вода се засича на всеки 3 месеца. За месеците, в които не се прави реално отчитане, дружеството служебно начислява количество вода на база на предните два отчета, като след измерване се изготвя изравнителна сметка.

От КЗК посочват, че законовите текстове, на база на които „Софийска вода” начислява лихва за забава, изискват точно изчислена стойност на използваната услуга.

Санкцията, наложена на дружеството, е процент от оборота му и тя може да се обжалва пред Върховния административен съд.

"Софийска вода" ще обжалва

"Софийска вода" спазва изискванията на действащото законодателство. Това се казва в позиция на дружеството във връзка с наложената днес от КЗК глоба за извършена злоупотреба с господстващо положение на "Софийска вода".

Общите условия на дружеството са изготвени в съответствие с разпоредбите на Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК услуги и са одобрени от компетентния орган – Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Дружеството прилага разпоредбите на посочените документи, включително и по отношение начисляването на лихви за забава при просрочие на плащания от страна на потребителите. Дружеството ще се запознае обстойно с мотивите за решението и ще го обжалва в предвидения от закона срок пред Върховния административен съд, заявяват още от "Софийска вода".