Брутният вътрешен продукт на България расте с 1.5% на годишна база през третото тримесечие на 2014 г., съобщиха от НСИ. В сравнение с предходния период на тази година, нарастването е 0.4%.

Така, според предварителните данни, БВП през тримесечието възлиза на 22 838 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 161 лв. от стойностния обем на показателя.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.47546 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 15 479 млн. долара и съответно на 2 142 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 11 677 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 616 евро.

Традиционно, страната ни е на опашката в ЕС по БВП на глава от населението. Данните за 2013 г. показваха съотношение 5:1 по този показател между средните за общността стойности и тези в България.

Какво се случва у нас?

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2014 г. възлиза на 19 508 млн. лв. по текущи цени.

Сериозен спад се регистрира само при финансовите и застрахователни дейности: -1.7 пункта. Най-висок е прирастът при селското, горско и рибно стопанство: 2.7 на сто.

През третото тримесечие на 2014 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си с 0.2 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година, достигайки 8.2%.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.2 процентни пункта и достига 27.9%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява и достига до ниво от 63.9% при 64.3% през съответния период на предходната година.

Отчитат се леко увеличаване на вноса и износа, минимално намаляване на колективното потребление и увеличение на индивидуалното.

Според сезонно изгладените данни за БВП по тримесечие по средногодишни цени на 2010 г., към момента сме приблизително на нивата от 2007 г.