Моделът на семейството с две деца е предпочитаният от хората в репродуктивна възраст у нас. Това показват резултатите от проучванията на НСИ, провеждани през последните десетилетия.

През 2021 г. 63,3%. от мъжете и жените смятат, че семейството трябва да има две деца. Този дял обаче е значително по-нисък в сравнение с 2011 г., когато за 75,3% от населението в изследваните възрастови групи идеалът за семейство е включвал две деца.

В проучването са обхванати всички жени на възраст 15 - 49 години и всички мъже на  възраст 15 - 59 години, които живеят в 7 386 случайно избрани жилища. Успешно анкетирани са 4368 лица в посочените възрастови групи.

17,1% смятат, че семейството трябва да има три деца, а за 7,9% - идеалното семейство е с едно дете.

През 2021 г. 9,4% от лицата в репродуктивна възраст не могат да преценят колко деца трябва да има семейството в България. Многодетният модел на семейство с четири и повече деца е приоритет за 2% от хората.

Изводите на НСИ са, че промяната в репродуктивния идеал на мъжете и жените в България през последните двадесет години е в позитивна посока.

Увеличава се делът на хората, според които в семейството трябва да има три деца – от 11,8% през 2001 г. на 17,1% през 2021 година;

Повече от два пъти намалява делът на мъжете и жените с идеал за семейство с едно дете – от 19,8% до 7,9%;

Значително намалява и делът на лицата, които считат, че семейството не трябва да има деца – от 3,2% до 0,3% през 2021 година.“

Възрастта на лицата не оказва съществено влияние при подредбата на идеалния брой деца. 

Няма голяма разлика за избора на три деца и според степента на образование. 21% от запитаните с висше образование посочват, че това е идеалният семеен модел. А този процент при хората с начално и по-ниско образование е 23,8.