Висшият адвокатски съвет и 33-ма адвокати изказаха своята подкрепа за искането на съдиите от Софийски градски съд за оставка на административното му ръководство в две отделни писма, разпространени от медиите.

„Висшият адвокатски съвет категорично споделя обществената нетърпимост и критика към случаите, с които се осуетява принципа на случайното разпределение на делата в съдилищата”, гласи едното писмо, подписано от председателя на съвета Ралица Негенцова.

„Постоянните сигнали за извършени нарушения на принципа показват, че прилагането му не е обезпечено нито кадрово, нито технологично. Такива нарушения са недопустимо посегателство върху правото на справедлив процес и компрометира доверието в правосъдието”, продължава призивът към ВСС незабавно да се предприемат мерки за преустановяване на порочните практики.

В отделен мейл 33 адвокати отбелязват, че като част от гилдията не могат да останат безучастни към „погазването на закона чрез явно целенасочени действия и бездействия на ръководството на най-големия и важен съд в страната, съпроводени от продължителното бездействие на Висшия Съдебен Съвет (ВСС)”.

Адвокатите изразяват своята „категорична подкрепа” за искането на оставка на ръководството на СГС.

„Искането е напълно основателно от гледна точна невъзможността и нежеланието на ръководството за справяне със сериозните организационни и функционални проблеми в работата на съда, липсата на ефективни гаранции за спазване принципа за случайно разпределение на делата, неработещите електронни системи и услуги, както и наличието на множество практики, уронващи престижа на съдебната  система, водейки до рязък спад на общественото доверие в нея”, продължава писмото.

На 10 декември с писмо до Висшия съдебен съвет с копие до председателя и заместник-председателите на Софийския градски съд 15 съдии от СГС поискаха оставката на председателя Владимира Янева и заместниците ѝ, и настояха ВСС да извърши задълбочена проверка на управлението на съда.

„Не считам, че дефектите в системата следва да се вменяват във вина на ръководства на който и да е било съд”, каза от своя страна днес пред журналисти Янева по повод скандалите за случайно разпределение на делата.

Пълният текст на писмото на 33-ма адвокати:

Ние, долуподписаните, като част от гилдията на българските адвокати, считайки, че не можем да останем безучастни към погазването на закона чрез явно целенасочени действия и бездействия на ръководството на най-големия и важен съд в страната, съпроводени от продължителното бездействие на Висшия Съдебен Съвет /ВСС/, заявяваме своята категорична подкрепа на искането на съдиите от Софийски градски съд /СГС/ за оставка на административното ръководство на последния. Искането е напълно основателно от гледна точна невъзможността и нежеланието на ръководството за справяне със сериозните организационни и функционални проблеми в работата на съда, липсата на ефективни гаранции за спазване принципа за случайно разпределение на делата, неработещите електронни системи и услуги, както и наличието на множество практики, уронващи престижа на съдебната  система, водейки до рязък спад на общественото доверие в нея.

С бездействието си ръководството на Софийски градски съд не само, че не съдейства за предотвратяване и ограничаване корупцията в системата на Съдебната власт и утвърждаване върховенството на закона, но спомага за влошаване образа на България пред света като правова държава, както и до потъпкване принципите за независимост, справедливост, прозрачност, състезателност и безпристрастност на съдебния процес, издигнати като основополагащи в Конституцията на Република България и Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Българските адвокати все по-трудно намираме разумно обяснение пред своите клиенти относно постановени съдебни решения по дела, от които прозира явно незачитане, заобикаляне и превратно тълкуване на действащото в страната законодателство. Все по-често ни се налага да понасяме върху себе си неблагоприятните последици и тежестите от постановени недопустими, необосновани и неправилни съдебни актове на отделни магистрати. Фактическият отказ от правосъдие, включително чрез прекратяване на дела поради “липса на правен интерес” или чрез дирижирано разпределение на знакови дела при точно определени и публично известни съдии, се превърна в често срещано явление, препятстващо клиентите ни от Конституционно гарантирания им достъп до правораздаване и равенство на страните в процеса.

Висшият съдебен съвет, като “Управляващ орган на Съдебната власт”, без да има такава конституционно отредена функция, с обичайно заеманата от него позиция на пасивност и безотговорност, допълнително съдейства за спадане доверието в съдебната система. Бездействието на органа, свързвано с липсата на ефективни и адекватни мерки за преодоляване проблемите в ръководствата и организацията на работа в определени съдилища, се проявява дори спрямо подадени от магистрати писмени сигнали и подписки, поставящи остро наличието на определени пороци и проблеми в дейността им като съдии. Особено показателна е неадекватната реакция по повод зачестилите скандали, включително с международен елемент, относно дейността на СГС, по които въпреки редовното им поставяне на вниманието на ВСС, последният не предприема подходящите мерки, включително и дисциплинарни, което издава неспособност или нежелание за изпълнение на отредените им правомощия.

Поради това, считаме, че ВСС, който се превърна в безучастен наблюдател на явните проблеми в системата на правораздаване и разширяващата се зависимост на отделни съдии и ръководители от определени задкулисни групи, също следва да подаде оставка, а народните представители, от своя страна, следва да приемат необходимите законодателни промени за предпазване на съдебната система от политическо влияние.

В този смисъл, отправяме призив към представителите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт незабавно да предприемат необходимите правни и фактически действия, свързани с осъществяването на успешна съдебна реформа, която да доведе до реално утвърждаване върховенството на закона, предотвратяване корупцията в системата на Съдебната власт и осъществяване на качествено, ефективно, достъпно и навременно правораздаване, съобразено със съвременните  технологични решения и постижения. Настояваме за незабавни действия с цел изработване на електронна база данни, съдържаща сканирани копия на документите по новозаведените дела, въвеждане на информационни системи за обслужване базата данни и осигуряване на пряк дистанционен електронен достъп на адвокатите до делата. Считаме за крайно неуместно в 2015 година да се налага на адвокатите да се борят за достъпа си до делата, които най-често са на доклад или в дадено вещо лице, да се молят на съда за преписи от документи, да записват достъпа си до определено дело на картонен лист, да съобразяват графика си с работното време на деловодителите (към настоящия момент до 14:00 часа), да чакат на опашки за ползване на копирни услуги (често неработещи) и да се разписват, че са получили препис от определен документ по делото. Всички тези проблеми биха били решени с предприемане на съответни мерки за въвеждане на горните електронни услуги.

Като активни членове на Адвокатската гилдия, декларираме своята готовност за активно участие в дискусии и обсъждания на действията, необходими за успешното реализиране на реформата в съдебната система с цел подобряване правораздаването и провеждане на истинска, а не декларативна борба с корупцията. Това е гаранция за изграждане на България като правова държава, за реализиране на икономически растеж, насърчаване на инвестициите, повишаване на сигурността и подобряване качеството на живот на хората.

ПОДКРЕПИЛИ:

1. адв. Петромир Кънчев

2. адв. Евгения Григорова

3. адв. Велислав Величков

4. адв. Камен Костакиев

5. адв. Ася Стоянова

6. адв. Светлозар Николов

7. адв. Валерий Ждраков

8. адв. Десислава Филипова

9. адв. Стела Христоскова

10. адв. Елза Цекова - Андреева

11. адв. Петър Николов

12. адв. Данчо Стоянов

13. адв. Грета Ганева

14. адв. Мариана Митова

15. адв. Илиян Колев

16. адв. Севдалина Георгиева

17. адв. Румяна Николова

18. адв. Камен Добрев

19. адв. Александър Пелев

20. адв. Радослав Радушев

21. адв. Антони Вълчев

22. адв. Румяна Нехризова

23. адв. Пламен Димитров

24. адв. Десислава Димитрова

25. адв. Иво Атанасов

26. адв. Пламен Бахчеванов

27. адв. Милена Бондокова

28. адв. Явор Харизанов

29. адв. Ася Георгиева

30. адв. Орлин Денков

31. адв. Кирил Янев

32. адв. Елка Пороминска

33. адв. Полина Пешева