Европейската комисия одобри оперативната програма „Добро управление“ за България за прилагането на Европейския социален фонд (ЕСФ) през периода 2014—2020 г.

В тази програма са очертани приоритетите и целите за изразходване на близо 336 млн. евро (286 млн. от които от бюджета на ЕС) за подпомагане на модернизирането на публичната администрация и прозрачността на съдебната власт в България.

„Тези пари ще помогнат за осъществяване на две от най-важните и неотложни реформи в България – съдебната и административната. Надявам се средствата да бъдат използвани бързо и целево и да допринесат за дългоочакваните промени в съдебната система и работещо електронно правителство”, заяви Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси.

Програмата има две общи цели – модернизиране на публичната администрация и подобряване на качеството, независимостта и ефективността на съдебната система.

Около 118 млн. са предназначени за намаляване на административната и регулаторната тежест за гражданите и предприятията. Тази програма е основният финансов инструмент за подобряване на цялостната прозрачност и отчетност на публичната администрация и функционирането на системите за обществени поръчки.

Освен това в програмата се поставя акцент върху електронното управление като инструмент за подобряване на административните процеси и намаляване на разходите.

С други 30 млн. ще бъдат финансирани мерки за повишаване на прозрачността и ускоряване на съдебните производства чрез структурни, процедурни и организационни реформи в съдебната система, за подобряване на достъпността и отчетността на съдебната власт чрез въвеждане на система за електронно правосъдие и за разширяване на обхвата и подобряване на качеството на обученията в съдебната система.

62 млн. евро ще бъдат отпуснати за финансиране на хоризонталните структури, които отговарят за управлението и изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове, на дейности за подобряване на капацитета на бенефициерите и на ефективното функциониране на единната информационна система за управление до 2020 г.

В рамките на финансовия период ще се помогне на около 100 администрации да въведат комплексно административно обслужване, а 144 администрации ще въведат системи за управление на качеството. Очаква се по програмата да бъдат обучени около 175 000 държавни служители и 25 000 магистрати, съдебни служители и служители на разследващите органи.

Ще бъде подкрепена стандартизацията на 20 общински услуги и ще се разработят 850 услуги, при които заявяването и получаването е по електронен път. Около 250 000 съдебни дела се очаква да се водят по електронен път.