Служебният министър на икономиката Кирил Петков няма право да освобождава ръководството на ВМЗ-Сопот.

С такава позиция излязоха от Държавната консолидационна компания (ДКК) по повод факта, че Петков поиска днес оставката на ръководството на ВМЗ. Призова и ДКК да си подаде оставката.

От ДКК напомниха на Петков какъв е редът за освобождаването на ръководството на публични предприятия.

Критериите за освобождаване на Борда на директорите на ВМЗ Сопот, изброени в Закона за публичните предприятия, са следните:

Чл. 24. (1) Договорът за управление и контрол на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие се прекратява предсрочно при:

  • смърт;
  • подаване на молба за освобождаване;
  • обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
  • осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;
  • несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2;
  • тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
  • влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(2) Освен в случаите по ал. 1, договорът може да се прекрати предсрочно и при освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.

От ДКК посочват, че предприятия от стратегическо значение са под тяхната шапката и се управляват от независим Съвет на директорите, за да се гарантира, че те ще останат „променливите политически интереси“.

„Ръководството на ДКК ЕАД ще продължи да оказва пълно съдействие на министър Петков, така че той да опознае настоящия екип на организацията и да се запознае в детайли с всички текущи проекти и тяхната история и резултати.

Вярваме в добросъвестния диалог и конструктивната работа с принципала на ДКК ЕАД – министър Кирил Петков, в името на най-добрия резултат за националния интерес“, пише още в позицията на държавната компания.