Народните представители промениха името на енергийния регулатор от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) на Комисия по енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съставът на институцията ще се избира от парламента. Решенията й ще се приемат с мнозинство повече от половината от членовете й. Това реши окончателно Народното събрание с приемането на второ четене на промени в Закона за енергетиката.

Регулаторът ще е постоянно действащ, независим от изпълнителната власт орган от деветима вместо досегашните седем членове. Те ще се избират и освобождават с решение на НС.

КЕВР ще разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на цените в енергетиката и на ВиК услугите и постъпилите жалби в два състава -"Енергетика", който включва председателя, членовете със стаж в областта на енергетиката, както и членовете, които са юрист и икономист. Вторият състав е "Водоснабдяване и канализация".

Не се допуска гласуване "въздържал се", решенията се приемат с мнозинство повече от половината от членовете. Комисарите ще се избират след проведена публична процедура. Предложения могат да правят народните представители и парламентарните групи.

Парламентът ще избира поотделно председателя и останалите членове на КЕВР. Изборът на нови комисари ще се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от месец преди изтичането на мандата на действащите.

Народните представители гласуваха заседанията на комисията да бъдат открити освен в случаите, когато се съобщава поверителна информация. Ще се следи и кой член на комисията как е гласувал. Бюджетът на КЕВР ще бъде в размер на 30% от средствата, които регулаторът събира от лицензионни такси, които са средно на година около 12 милиона лева.

С цел по-голяма прозрачност народните представители задължиха регулатора да публикува на интернет сайта си всички искания на операторите за промяна в цените, придружени с разчетите за това, както и начина на гласуване на всеки член на комисията и мотивите за това, включително и на закритите й заседания.

След промените в закона от енергийния микс ще бъдат изключени топлоелектрическите централи, които не произвеждат по високо ефективен начин, както и така наречените „заводски централи“.

Произведената от тях електроенергия, над определената от регулатора квота, няма да бъде изкупувана по преференциални цени. Тя ще се продава на свободния пазар на електроенергия. Ограничава се също производството на електроенергия от биомаса, за да се намали дефицитът в НЕК.

Министрите на енергетиката, на финансите и на икономиката ще издадат съвместна наредба, която ще регламентира намаляването на тежестта на разходите за изкупуване на енергия от ВЕИ върху големи индустриални потребители, гласи един от новите регламенти в закона.

Тази допълнителна тежест намалява способността на индустрията да инвестира, да бъде иновативна и да осигури работни места за повишаване на стандарта на живот, смятат вносителите на текста, обясниха от МС.