Главна инспекция по труда започна проверка за установяване на причините за взрива в „Терем – Цар Самуил”. При огледа на мястото на инцидента и обясненията на лицето, извършвало дейността, е установено, че при контролируемото унищожаване на барут, вложен в двигателя на авиационна ракета, е възникнал взрив от складираните наблизо в чували раздробени тетрилови пресовки и димоблекс-ускорители.

Предполагаема причина за инцидента е прехвръкнала искра от горенето на барута, която причинява запалване на складирания тетрил, който е детонирал.

В завода работят около 80 души персонал. Предприятието е с високорисков потенциал заради предмета си на дейност. Поради тази причина дружеството подлежи на периодичен контрол по отношение спазване изискванията за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

От 2011 г. до момента са извършени 6 проверки от инспектори по труда. Констатирани са 40 нарушения, от които 34 са свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. На предприятието са приложени принудителни административни мерки.

Сред по-сериозните нарушения, констатирани от 2011 г. до момента, са: неизвършена категоризация по пожарна опасност на всички работни помещения във връзка с предстояща утилизация на боеприпаси; наличие на теч от тавана на склад за съхранение на експлозиви; теренът около и пред производствени сгради се е използвал за съхраняване на боеприпаси, които подлежат на утилизация; планът за предотвратяване и ликвидиране на аварии не е съдържал плана на предприятието със схемите на енергоносителни системи, водоеми, транспортни съоръжения, противопожарни съоръжения и др., както и профилактични мерки за предотвратяване на аварии.

Всички нарушения са отстранявани в срок, поради което няма наложени парични санкции и глоби.

Междувременно дружеството обяви, че ще поеме разходите за отстраняване на нанесените щети след извършена оценка.