Рядък за България вид диви, прелетни патици, включен в Червената книга на застрашените видове!