По предварителни оперативни данни, произведеният брутен вътрешен продукт  през второто тримесечие на 2010 година възлиза на 16 милиарда и 874 млн. лева, съобщиха от Националния статистически институт. Спрямо второто тримесечие на 2009 година реалният спад на БВП е 1,4 процента. На човек от населението се падат 2238 лева.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 14 606,3 млн. лева по текущи цени. Преизчислена в съпоставими цени, добавената стойност се увеличава с 0,5 на сто спрямо съответния период на предходната година.

Индустриалният сектор запазва относителния си дял в добавената стойност на икономиката спрямо второто тримесечие на 2009 година и достига до 31,2 процента през второто тримесечие на 2010 година.

За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на 2010 година се изразходва 71,7 процента от произведения БВП. Реалното намаление на показателя е 4 процента спрямо съответното тримесечие на 2009 година.

Вносът на стоки и услуги надвишава с 771,2 млн. лева стойностния обем
на износа. Износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 12,4 процента, докато вносът на стоки и услуги се запазва на същото ниво спрямо съответното тримесечие на 2009 година.