За да не посягат децата към наркотиците се предвижда създаване на условия за системно здравно образование в средните училища. Заложени са и програми за превенция чрез спорт и туризъм. Друга мярка, залегнала в плана, е да бъдат разработени програми в помощ на родителите при проблеми, свързани с употребата на наркотици от децата им.

Предвижда се и изграждане на национални и общински програми и служби за лечение на зависимости. За намаляване на предлагането на наркотици в проектоплана е заложено ефективно противодействие на разпространението им и свързаните с тях престъпления.

Също така се предвижда оптимизиране и усъвършенстване на граничния и митнически контрол. За изпълнението на плана са предвидени средства в размер на 2 600 000 лв. за 2006 г., 3 300 000 лв. през 2007 г. и 3 900 000 лв. през 2008 г.