Крайният срок за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица е 15 април. След тази дата ще бъдат налагани глоби от 50 до 500 лева.
Решенията за размера на санкциите ще се вземат от началниците на териториалните данъчни дирекции, по предложение на служителите, съставили акта за нарушение.

Дължимият данък трябва да се внесе в данъчната дирекция според постоянния адрес на данъкоплатеца до 1 месец след подаването на декларацията.

В понеделник изтича крайният срок за подаване на данъчни декларации за доходите на физически лица за миналата година. Затова данъчните бюра в цялата страна работят и в почивните дни.
Утре бюрата ще работят от 10.30 часа сутринта до 16.00 часа. В понеделник службите ще приемат декларации от 08.00 часа до 19.00 часа, без обедна почивка. Ако има чакащи данъкоплатци, те ще бъдат обслужени и след края на работния ден. БТА припомня, че декларациите могат да се изпращат по пощата с обратна разписка и да се подават и в определени пощенски станции, като там се получава входящ номер.

Данъчна декларация трябва да подадат всички физически лица, които през миналата година са получили доходи от дейност като еднолични търговци, нотариуси, упражняващи медицинска практика, наемодателите, занаятчии и упражняващите свободни професии.
Декларират се доходите по граждански договори, договори за управление и контрол, участие в управителни и контролни съвети на предприятия и на юридически лица с нестопанска цел.

Лицата, които са извършвали патентна дейност, както и получилите доход от селско, горско и водно стопанство, също подават декларации, макар че тези доходи не се облагат.

Данъците могат да се плащат в брой в данъчните служби, по банков път и чрез пощенски запис. Срокът за плащане е 30 дни от датата на подаване на декларацията.