Това предвижда наредбата, която правителството одобри днес. Срещу риска от трудова злополука ще трябва да бъдат застраховани общо между 200 и 250 хиляди работници, от 31 рискови отрасли.

Първи в списъка на рисковите отрасли е “Добив на метални руди”. Според статистиката коефициентът на трудовия травматизъм там е близо 18, при среден за страната 1,51.
В списъка следват “Добив на въглища и торф”, “Металургията”, “Производството на превозни средства”, “Водният транспорт”, “Рециклирането на отпадъци”, “Производството и добивът на дървен материал”, “Строителството” и т.н.

Наредбата предвижда работниците да бъдат застраховани срещу 3 риска - временна нетрудоспособност, трайно намалена трудоспособност и смърт. Фиксиран е и минималният размер на обезщетението, което няма да е по-малко от 7 годишни брутни заплати.
При трайно намалена трудоспособност ще се получава процент от обезщетението, предвидено при смърт. А при временна нетрудоспособност - процент от месечната заплата.

Наредбата ще влезе в сила 3 дни след публикуването й в държавен вестник.