В документа се посочва, че борбата срещу опасното заболяване ще стане постоянна точка в дневния ред на Европейския съюз и на други международни организации.

Конференцията реши да бъде започната кампания, която да запознава младите хора с опасностите от болестта и начините да се предпазят от нея. До 2005 година 90 процента от мъжете и жените във възрастовата група между 15 и 24 години ще преминат образователна програма. До 2010 година 80 процента от най-застрашените от СПИН категории сред населението трябва да бъдат обхванати от кампанията за превенция на заразата.

Здравни и неправителствени организации приветстваха приемането на Дъблинската декларация, но изразиха разочарование от факта, че не са посочени източници за допълнително финансиране, което да гарантира изпълнението на набелязаните мерки.