Ако преговорите са успешни, строителството на корабите ще започне, най-късно до средата на следващата година във Варненската корабостроителница.

Тя вече е собственост на Български морски флот и консорциума "БУЛярд". По силата на сключения между тях договор, 75 на сто от акциите на дружествто ще бъдат прехвърлени на консорциума.