28-те административно-териториални области, които съществуват сега, ще се запазят, но ще бъдат обединени по няколко, в рамките на един икономически район.

Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски, новият закон ще създаде условия за по-добро и по-пълно усвояване на средствата от предприсъединителните фондове на Европейския съюз. Ако проектът бъде одобрен, областните управи ще отговарят пряко за изработването на проектите, финансирани със средства от Евросъюза, както и за контрола над изпълнението им.

Превижда се създаването на шест икономически района. Северозападният планов район ще е с център Видин и ще включва областите Видин, Монтана и Враца. Северният централен район ще е с център Русе и ще обхваща областите Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен и Ловеч. Център на Североизточният иконимически район ще бъде Варна, и в неговите рамки ще бъдат областите Варна, Търговище, Шумен, Разград, Силистра и Добрич. Югоизточният район ще обхваща областите Бургас, Сливен и Ямбол, като за център е определен Бургас. Южният централен район ще бъде с ценър Пловдив и ще включва области Пловдив, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Смолян и Стара Загора.
София ще бъде център на бъдещия Югозападен икономически район. В неговите рамки ще бъдат областите София-град, София-област, Кюстендил, Благоевград и Перник.

Предвижда се създаването и на така наречени "райони за целенасочено въздействие", като целта ще е да се подпомогне развитието им.