В 6-месечен срок лицата, заварени като наематели, които не са служители на МВР, могат да подадат молба до областния управител за купуване на ведомственото жилище, в което са настанени. Те трябва да отговарят на определени условията по Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и да са живели в жилището не по-малко от 10 години. Това предвижда допълнение на Наредбата за управление, отдаване под наем и разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на МВР, която правителството ще обсъди на заседанието си днес.