Повишаване качеството на здравните услуги и тяхната ефективност е залегнало като основна цел в новата правителствена програма.

Реформата във финансирането на здравеопазването предвижда увеличение на средствата, без да се увеличава общата осигурителна тежест; демонополизация и алтернативно финансиране на здравната система при спазване принципа на солидарността и подкрепа на всички социални групи в риск; създаване на Гаранционен фонд, който да осигури финансовата стабилност на здравноосигурителната система; стимулиране на пазара на медицински услуги и въвеждане на договорно начало с лечебните заведения , съобщава БТА.

Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването обсъди актуализираната програма на правителството в бранша, съобщи пресцентърът на Министерството на здравеопазването.

Участваха членовете на Отрасловия съвет - заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев, председател на съвета, и представители на представителните синдикални и работодателски организации, експерти от Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване.

"Дискусията днес ще допринесе за формирането на политиката на Министерството на здравеопазването през следващите години", е посочил заместник-министър Матеев.

Преструктурирането и ефективното управление на болничната помощ ще се осъществи с приемането на Националната здравна карта. Предлага се тя да е със задължителен характер, което ще допринесе за оптимизирането на лечебните заведения и създаване на програма за тяхното преструктуриране.

За повишаването на професионалната квалификация е предвидено да се усъвършенства принципът на продължаващото обучение на кадрите в системата от здравни специалисти, създаване на система за обучение и квалификация, отговаряща за променените изисквания, увеличаване на доходите на заетите в здравния сектор и увеличаване на приема на специалисти по здравни грижи и предоставяне на стимули за следдипломно обучение на сестринския персонал.